Veel gestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te zien. 

Hoe kun je een idee veiligstellen om door te nemen met derden zonder dat je onmiddellijk een octrooi moet deponeren?

Het meest voor de hand liggend is het laten ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring zoals door de NOVU wordt aangeboden. Let er dan wel goed op dat je in de geheimhoudingsverklaring duidelijk omschrijft waar de geheimhouding op zit (bijvoorbeeld door je vinding in een I-Depot vast te leggen en naar dat I-Depot nummer te verwijzen in de geheimhoudingsverklaring).

Als je dit goed regelt, blijft de vinding "geheim" en kan eventueel op een later moment alsnog een octrooi worden aangevraagd. Overigens zien we ook niet zelden dat mensen denken een octrooi nodig te hebben, maar in feite niet zozeer op zoek zijn naar bescherming van een technische uitvinding, maar meer naar bescherming van vormgeving. Dat kan via een modelrecht of auteursrecht. Onderzoek altijd goed wat de opties zijn en waar behoefte aan bestaat.

Ik heb een idee met schetsen waarvan ik verwacht dat het technisch uitvoerbaar is. Is het handig om eerst een prototype te maken of eerst onderzoeken of er vergelijkbare octrooien zijn?

Het is aan te bevelen om eerst een oriënterend octrooi onderzoek te laten doen in de vorm van een gratis "zoekadvies" door OCNL. Dit kan ook interessante technische inzichten opleveren die kunnen helpen bij het ontwikkelen van het prototype. Dit zoekadvies vindt plaats onder geheimhouding. Je kunt uiteraard ook een dergelijk advies laten uitvoeren door een octrooigemachtigde. Informeer dan wel goed vooraf naar de kosten.

Wat is de beste manier om vindingen die nog niet geregistreerd zijn, maar die je graag zou willen bespreken met potentiële bedrijven of uitvoerders, te beschermen? (naast een geheimhoudingsverklaring?)

De bescherming die een geheimhoudingsverklaring biedt is niet allesomvattend, er blijven  risico's van uitlekken bestaan. Het registreren als I-depot en verwijzen naar het registratienummer voorkomt discussie over hetgeen dat beschreven is in de geheimhoudingsovereenkomst.

Waar kun je wel op letten om de risico's klein te houden?

1. Wees terughoudend in het aantal partijen met wie je bespreekt. Als er velen op de hoogte zijn van de vinding, zij het onder geheimhouding, is een lek niet meer te traceren naar een partij. En zorg er uiteraard ook voor dat - als er meerdere mensen uit een bedrijf bij betrokken zijn, dat je contractspartij in de geheimhoudingsverklaring ook voor die mensen instaat.

2. Bedenk met wie je het idee deelt. Een partij die het idee op de markt zou kunnen brengen is eerder geneigd de geheimhouding te schenden. Een technische partner zal vooral sterk zijn in het technisch ondersteunen van een innovatie en niet zelf er mee gaan ondernemen.

3. Doorverwijzing vanuit de NOVU. De NOVU verwijst door naar partijen met wie zij een relatie heeft en waarvan ze de reputatie kent.

Hoe kun je bord- en kaartspellen auteursrechtelijk vastleggen?

Het auteursrecht wordt automatisch verkregen als je een 'werk' maakt dat aan de criteria voldoet. Kort gezegd met het werk een bepaalde mate van originaliteit en creativiteit tot uitdrukking brengen. Voor het ontstaan van het auteursrecht hoef je dus, naast het maken van het werk zelf, niets te doen. Wel is het verstandig om te bedenken hoe je kunt aantonen dat jij het werk hebt gemaakt en wanneer. Een hulpmiddel daarvoor kan zijn een I-depot bij het Benelux Office Of Intellectual Property (BOIP). De kosten daarvoor zijn beperkt. Let wel: een I-depot bewijst het bestaan van het auteursrecht niet, het is alleen een bewijs dat jij op datum X over het werk beschikte.

De bewijswaarde is vergelijkbaar van een depot bij de notaris. het lastige bij (bord)spellen is vaak om te bepalen wanneer het spel overgaat van een "idee" (dat niet door het auteursrecht kan worden beschermd) in een "concrete toepassing" van dat idee (dat wel kan worden beschermd). De stelregel daarbij is, dat hoe concreter je een spel uitwerkt, hoe sterker je staat als een partij dit van je 'overneemt'. Bijvoorbeeld: het enkele idee om twee pionnenlegers op een bord tegenover elkaar te zetten en met elkaar te laten strijden is niet te beschermen. Maar als je het spelbord in detail uitwerkt, evenals een set spelregels, en vervolgens op die manier het spel 'Stratego' ontwikkelt, is dat wel beschermd.

Is het verstandig om gedurende de idee-fase gebruik te maken van applicaties die online draaien of bestanden op te slaan in de cloud? Hoe groot is het risico dat iemand toegang heeft tot zulke bestanden?

Dit is zeker goed om over na te denken. Wees vooral terughoudend met het gebruik van gratis

clouddiensten, deze verdienen hun geld met het analyseren van de gegevens die bij hun zijn opgeslagen. Dit zelfde geldt in feite voor de mailproviders. Er is een wisselend aanbod van dienstverleners, het is de moeite waard om online te oriënteren. De mate van beveiliging tegen hacken kan ook verschillen.

Zijn je( IE) documenten op je computer wel veilig of zou je die beter op een externe harde schijf moeten opslaan?

Veel zal afhangen van de wijze waarop bestanden opgeslagen zijn, in de cloud of niet. De toegankelijkheid van de in de bestanden verschillen sterk per clouddienst. Daarnaast is er de bescherming van de PC zelf, een goede firewall en sterke wachtwoorden verbeteren de bescherming.

Wanneer is een uitvinding, waarvoor een octrooiaanvraag is gedaan beschermd?

Het is goed om te beseffen dat een octrooiaanvraag op zich nog geen enkele bescherming biedt.

In veel landen, en dat geldt ook voor een Europees octrooi, wordt een octrooi alleen verleend als wordt voldaan aan de drie criteria: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid van de uitvinding. Uw uitvinding is dan beschermd. In Nederland wordt een octrooi automatisch verleend, ook al wordt niet aan die criteria voldaan. Wel wordt naar die criteria onderzoek gedaan, zodat u kunt weten of uw uitvinding  met uw octrooi goed beschermd is.   

De vermelding "patent pending" wordt vaak gebruikt om aan geven dat er een octrooiaanvraag ingediend is.

N.B.: onder voorwaarden kan voor de periode tussen de indiening van de octrooiaanvraag en de verlening van het octrooi wel een redelijke vergoeding worden gevraagd van een partij die in dat tijdvak de uitvinding heeft toegepast. Dat is in de praktijk echter niet altijd eenvoudig om voor elkaar te krijgen.

Welke bescherming heb ik als ik mee doe aan een wedstrijd?

Het kan aantrekkelijk zijn om mee te doen aan een wedstrijd. Uitgangspunt is, dat als je niks ondertekent of regelt, jijzelf de rechthebbende bent op de auteursrechten die ontstaan. Ook bepaalde octrooi- of modelrechtelijke aanspraken liggen dan in principe bij jou. Maar... veelal worden bij dergelijke wedstrijden voorwaarden voorgeschoteld ter ondertekening, waarin je je rechten weggeeft, of daar een licentie op verstrekt tegen voor de organisator gunstige voorwaarden. Verder kan het zijn dat je door deelname aan een wedstrijd bijv. je uitvinding openbaar maakt waardoor je later geen octrooi meer kunt vestigen. Lees dus goed de voorwaarden!

Geldt mijn huidige modelregistratie nog wanneer ik aan mijn bestaande product een verbetering doorvoer? Of moet ik hiervoor een nieuwe modelregistratie aanvragen?

Uitgangspunt bij een modelregistratie is dat je bescherming geniet voor het model zoals het in de registratie is opgenomen en dat je je kunt verzetten tegen iedere ongewenste toepassing door derden van vormgeving die daaraan gelijk is of geen andere algemene indruk wekt. Over hoe dat moet worden uitgelegd, is erg veel rechtspraak, wat wel aangeeft dat dit niet altijd zwart-wit is.

Hier raken we wel aan een reëel gevaar als je overweegt een nieuw model in te schrijven dat maar beperkt afwijkt van het eerder ingeschreven model. Want, door dat als nieuw model in te schrijven, zeg je eigenlijk dat je zelf vindt dat dit nieuwe model op zichzelf ook voldoet aan de registratievereisten en dus voldoende afwijkt van je eerdere model (het nieuwe model moet op zichtzelf ook nieuw zijn en eigen karakter hebben). Daarmee verklein je je beschermingsomvang. Het is raadzaam om voor dit soort vragen advies te vragen van een modellengemachtigde (zie BOIP voor suggesties).